När uppvärmning blir allt dyrare ökar intresset för att hitta smarta sätt att bevara energi, inte minst i betonghus. Betong har många fördelar då det är värmetrögt och kan lagra värme under lång tid. Men för att fler fastighetsägare ska kunna dra nytta av betongens värmelagringseffekt bättre behövs en ökad medvetenhet. Robert Larsson, projektledare vid Cementas forsknings- och utvecklingsavdelning, delar med sig av sina tips om vad du kan göra för att utnyttja värmelagringseffekten på bästa sätt.

Hur gör man för att dra nytta av betongens värmelagringsförmåga?

Robert Larsson menar att det handlar om att se över hur fastigheten är beskaffad och vilka möjligheter som den specifika bygg- och installationstekniken har liksom titta på de avtal man har med sin el- eller fjärrvärmeleverantör.

– Man behöver säkerställa att alla energiförluster minimeras genom klimatskalet och ventilation, samt att betongytor är exponerade mot inneluften så mycket som möjligt.

Styrning av värmen bör också kunna ske när priset på energi är lågt så man behöver ha ett timprisavtal, förklarar Robert Larsson.

Råa eller målade ytor är allra bäst i sammanhanget. Om man behöver flera isolerande skikt i byggnaden och ljudabsorbenter så kan man istället se till att det finns en luftspalt så att luften kan komma åt betongen.

– En annan viktig aspekt är själva styrningen av innetemperaturen. Det är viktigt att denna tillåts variera något för att aktivera utbytet av energi mellan stomme och inomhusluften, fortsätter Robert Larsson.

Billigt sätt att lagra energi

Alla betonghus är mer eller mindre värmetröga, men exakt hur stor denna förmåga är beror alltså på byggnadens skick och hur innetemperaturen regleras. Jämfört med andra principer för energilagring som till exempel ackumulatortank och borrhål så innebär inte värmelagring i stommen någon extra kostnad och tar inte heller mer yta i anspråk.

– Stommen finns ju redan där och ger byggnaden också andra grundläggande funktioner såsom bärförmåga, brandsäkerhet, och ljudisolering, förklarar Robert Larsson.

Vad bör man tänka på i samband med nybyggnationer?

– Det är viktigt att se till att betongytor har direktkontakt med inomhusluften så mycket som möjligt och att klimatskalet är välisolerat liksom att det finns en effektiv ventilation. Man bör välja ett installationssystem som kan styras efter byggnadens värmedynamik timme för timme och som kan planera när byggnaden aktivt ska tillföras värme.

En annan fördel med värmetröga byggnader är att man inte heller behöver dimensionera för ett lika stort installationssystem, så det sparar också pengar för fastighetsägare, säger Robert Larsson.

Alla betonghus är mer eller mindre värmetröga

– Värmelagringsförmågan hos tunga hus med betongstomme är betydligt större jämfört med lätta hus med trästomme., säger Robert Larsson, projektledare vid Cementas forsknings- och utvecklingsavdelning.