2020 anmälde han Skellefteå kommun till Konkurrensverket för kommunens bestämda inställning om att trä var det allenast rådande byggmaterialet.

Han tvekade inte att anmäla.

– Valet var enkelt. Kommunens inställning utesluter alla andra byggmaterial. Vad de inte tänker på är att denna inriktning ökar riskerna för snedvriden pris- och materialkonkurrens, med höga bygg- och materialkostnader som följd när konkurrensen sätts ur spel.

Konkurrensverkets svar till Dahlgren gav inget entydigt svar: Verket svarade bara att problematik av denna karaktär fångas upp i till exempel verkets rapporter.

Allvarligt

På uppdrag av regeringen tog Konkurrensverket 2018 fram rapporten Bättre konkurrens i bostadsbyggandet. I den framgår bland annat att många kommuner lyfter fram ett visst byggmaterial eller andra typer av tekniska krav som försvårar standardisering och industrialisering av byggprocessen. Detta ”är direkt hämmande för byggbranschen”, enligt rapporten.

Rapporten konstaterar också: ”Att regeringen och kommuner antar en träbyggnadsstrategi kan leda till konkurrensproblem då byggföretag/byggherrar med en värdekedja baserad på träkonstruktioner kan få konkurrensfördelar gentemot byggföretag som använder sig av betong och stål”.

Från trä till betong

Bevis finns också på politiker som är vidsynta inför fakta. I Helsingborg bröt kommunala Helsingborgshem mot den detaljstyrda inriktningen med trästomme vid ett byggprojekt. Det blev för dyrt och klimatavtrycket blev för högt.

I den andra upphandlingen fick anbudsgivarna fritt välja material och byggmetod.  Resultatet blev stombygge med klimatförbättrad betong som ledde till en totaloptimering med 40 procent lägre koldioxidutsläpp. Klimatpåverkan under byggtiden nästan halverades i relation till jämförbara projekt. Helsingborgshem har gått vidare med nästa projekt där trästommen bytts ut mot klimatförbättrad betongstomme.

Det viktigaste är att hållbarheten och inte materialet sätts i främsta hand

Ensam

Tidigare deltog Håkan Dahlgren i en arbetsgrupp med representanter från bland annat Skellefteå- respektive Umeå kommun vars mål var att genomföra ett seminarium för hållbart byggande.

Där slutade han nyligen med omedelbar verkan. Så här skrev han i sammandrag till gruppens ledamöter den 18 januari i år:

– Kommunens omarbetade träbyggnadsplan, strider så mycket mot mina visioner för hållbart byggande, att jag ej kan medverka längre i gruppen. Att helt utestänga andra byggmaterial än trä för bostadsbyggande med markupplåtelse strider kraftfullt mot den snabba expansion som förväntas av marknaden med batteritillverkaren Northvolt* i spetsen.

Då visste han inte om att bygg- och miljönämnden fått förslaget på omarbetad träbyggnadsplan i retur som återremiss från kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet hanterades vid bygg- och miljönämndens decembersammanträde före jul 2022. Det var då det politiskt värdeladdade ordet trä ströks från meningen som tidigare gjort Håkan Dahlgren så irriterad: Riktlinjer för hållbart byggande (i trä) ska också tillämpas vid privat exploatering av mark som kommunen erbjuder till marknaden.

– Det verkar finnas en väldig politisk oklarhet i hur den här frågan ska hanteras, summerar Håkan Dahlgren

* Personalbehovet vid Northvolt kan komma att uppgå till 5000 personer, enligt kommunens prognos. Källa: SVT Västerbotten 7 april 2022. Bostadsbristen i Skellefteå gör att företaget söker bostäder med ljus och lykta i grannkommunerna.

– Bygga hållbart i trä kontra bara bygga hållbart är enorm skillnad. Det viktigaste är att hållbarheten och inte materialet sätts i främsta hand, säger Håkan Dahlgren.