Många av kriminalvårdsanstalterna i Sverige ägs och förvaltas av statliga Specialfastigheter. Kriminalvården hyr i sin tur anstalterna av Specialfastigheter.

Beläggningen på landets anstalter och häkten är sedan en tid tillbaka väldigt hög. Kriminalvården befinner sig i ett intensivt arbete med att långsiktigt skapa nya ordinarie platser samtidigt som även tillfälliga platser skapas. Specialfastigheter bygger helt nya anläggningar, bygger om och förtätar befintliga anläggningar, samt uppför tillfälliga byggnader.

Byggnationerna genererar stora utsläpp av växthusgaser, utsläpp som till stor del kommer från de byggmaterial som används.

Vi upplever att klimatförbättrad betong är dyrare än konventionell betong

Kajsa Marsk Rives

– Säkerhetsbyggnader byggs för att vara robusta vilket ofta innebär att material som betong och stål används. Klimatberäkningar som vi gjort visar att dessa två material, och då särskilt betongen, står för en stor del av växthusgasutsläppen från de byggnader vi uppför, säger Kajsa Marsk Rives, Specialfastigheters hållbarhetschef.

Prioriterar minskade utsläpp

Specialfastigheters vetenskapsbaserade klimatmål  siktar mot en halvering av växthusgasutsläppen för byggnationer mellan 2018 – 2030 per byggd kvm BTA*. Därför prioriterar Specialfastigheter att hitta byggtekniska lösningar och material som bidrar till minskade utsläpp.

Den ökade efterfrågan har lett till att Specialfastigheter sedan några år använder sig av typhus med rejäl bottenplatta och till stor del prefabricerade betongelement. Fördelarna med standardiserad konstruktion är bland annat kortare ledtider, effektivare byggprocess där flera av kundens önskemål redan är inbyggda före produktionsstart, vilket minimerar fördyringar under produktionstiden. Då typhusen innehåller mycket betong är det prioriterat för Specialfastigheter att hitta klimatminskande åtgärder för typhusen för att lyckas nå företagets klimatmål.

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox. Visst vill du diskutera ämnet med andra i branschen? Logga in på Forumet. Se knappen i menyraden högst upp på sidan.


”Samverkanskultur”

Hållbarhetschefen understryker att det är viktigt med rätt byggmaterial på rätt plats, både när det gäller betong och andra material. Specialfastigheter, Kriminalvården, projektörer, entreprenörer och leverantörer ser kontinuerligt över vilka möjligheter det finns att sänka klimatpåverkan från betongen, vilket leder till att en ”samverkanskultur” växer fram under arbetets gång. Det gäller till exempel betongkvalitet och möjlighet att använda klimatförbättrad betong, både platsgjuten och prefabricerad. Utgångspunkten är att säkerhetskraven ska uppnås oavsett materialval.

– Vi upplever att klimatförbättrad betong fortfarande är dyrare än konventionell betong. Dessutom kvarstår det frågetecken kring uttorkningstider och härdningstider samt att klimatförbättrad betong inte finns att tillgå överallt i landet. Sådana faktorer gör att det ibland inte är möjligt för Specialfastigheter att använda de klimatförbättrade alternativen, fortsätter Kajsa Marsk Rives.

– Större utbud, lägre priser och mer kunskap om klimatförbättrad betong och dess egenskaper skulle helt klart bidra till ett ökat användande, tror Kajsa Marsk Rives.

Malin Löfsjögård, vd för branschorganisationen Svensk Betong anser att offentliga beställare måste våga gå före och ställa krav på vilka material som används:

– Om statliga aktörer väljer att köpa klimatförbättrad betong kommer produkten med stor sannolikhet att bli billigare. Det är den enkla logiken med utbud och efterfrågan. Av den anledningen är det därför extra viktigt att till exempel Specialfastigheter ställer krav på klimatförbättrad betong i deras upphandlingar för att kunna bygga framtidens kriminalvårdsanstalter. Det är viktigt att offentliga beställare förstår att dom spelar en viktig roll i att ställa krav och beställa klimatförbättrad betong så att det blir den nya ”standardbetongen”.

Det är viktigt att offentliga beställare ställer krav på klimatförbättrad betong

Malin löfsjögård

Efterfrågan från Specialfastigheter på klimatförbättrade produkter kommer troligen vara hög under kommande år, både till följd av en mycket stor projektvolym och då företaget är fast beslutet att nå sina klimatmål.

Fotnot: BTA är summan av alla våningsplans area som mäts från byggnadsdelarnas utsida.

– Säkerhetsbyggnader byggs för att vara robusta vilket ofta innebär att material som betong och stål används, berättar Kajsa Marsk Rives, Specialfastigheters hållbarhetschef. Foto: Specialfastigheter.