Företaget har under en längre tid byggt upp ett produkt- och tjänsteutbud med fokus på minskad klimatpåverkan. Inom den svenska verksamheten kan nämnas slipersleveranser med lägre klimatpåverkan som ska levereras till Trafikverket och tillverkning av plattbärlag som med andra generationens Biobetong sänker koldioxidavtrycket med 1500 ton enbart det senaste året.

Heidelberg Materials liksom betongbranschen i stort har börjat jobba alltmer för att minska miljö- som klimatavtryck vid byggnationen. Jonas Axeling, marknadschef vid Heidelberg Materials Betong Sverige, kommer med flera exempel:

– Vid produktion återanvänds vårt processvatten till närmare 100 procent. Vi använder också alternativa bindemedel som flygaska, en restprodukt som annars skulle gå på deponi, säger han.

Marknadschefen nämner också två intressanta områden för returbetong som körs tillbaka från byggen till Heidelberg Materials betongfabriker. I stället för att köra den till deponi återanvänds den för att gjuta legoblock till olika industriapplikationer. Alternativt kan returbetongen bli ny ballast efter att den stelnat.

– Det finns som sagt flera spår för att minska vår användning av ändliga resurser. Branschen i stort har flera intressanta projekt på gång, som exempelvis återbruk av hela betongelement vid byggarbetsplatser. Förutsättningarna för återbruk är goda med tanke på betongens fördelar som innebär god beständighet och lång livslängd.

Det finns flera spår för att minska vår användning av ändliga resurser

Jonas axeling, marknadschef Heidelberg Materials betong sverige

Ett nytt steg

Nu tas nästa steg där återvinning vid Heidelberg Materials betongverksamhet förkortas till fyra bokstäver: BIO R.

BIO Recycle finns i tre nivåer med olika procentandel återvunnen ballast*. Nivåerna har definierats av maxgränsen för återvunnen ballast utifrån användningsområde och exponeringsklass.

– Mig veterligen är vi den enda fabriksbetongleverantören i Sverige som tillämpar den här tekniken och på så sätt är vi nog banbrytande.

I vissa fall kan 25 procent återvunnen ballast användas av den totala ballastmängden. Fem procent tillåts användas i alla exponeringsklasser.

– I BIO R används krossad returbetong till återvunnen betongballast, ÅVB. På sikt kan det handla om att återanvända hela betongkonstruktioner, fortsätter marknadschefen.

Han berättar vidare att Heidelberg Materials i Nederländerna framgångsrikt har utvecklat en liknande produktkategori. En bidragande orsak till utvecklingen är att landet inte har lika mycket naturresurser som Sverige.

– På så sätt har den faktorn drivit på utvecklingen med returbetong som krossas till återvunnen betongballast.

I Sverige har produktutvecklingen pågått under många år där Heidelberg Materials levererat tusentals kubikmeter betong med upp till fem procent återvunnen ballast.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Stockholmsområdet först ut

På klimatsidan har beställarna börjat ställa krav utifrån koldioxidavtryck. Däremot befinner sig produkten med återanvänd krossad betong som ballastmaterial, i sin linda.

– Cirkulära materialflöden finns med i miljöledningssystemen, men ännu så länge har jag inte stött på något projekt där kravställningen gäller för betong.

– BIO R blir en ny del i vårt utbud. Vi börjar i Stockholmsområdet men på sikt hoppas vi kunna erbjuda denna möjlighet till flera regioner med en växande marknad på området, avslutar Jonas Axeling.

*Fotnot: Ballast är fyllning som ingår i betong eller asfalt. Det är också det översta lagret av banvallen som järnvägssliprar vilar i. Betong består av cement, vatten och ballast som kan bestå av sand, natursten, krossat stenmaterial etcetera.

– Mig veterligen är vi den enda fabriksbetongleverantören i Sverige som tillämpar den här tekniken och på så sätt är vi nog banbrytande, säger Jonas Axeling, marknadschef vid Heidelberg Materials Betong Sverige.