Olika versioner i underlaget har lett till viss begreppsförvirring. I en tidigare version stod det att Riktlinjer för hållbart byggande i trä ska också tillämpas vid privat exploatering av mark som kommuner erbjuder till marknaden.

Felicia Lundmark (S) ordförande i bygg- och miljönämnden hävdar att det i stället handlar om riktlinjer för hållbart byggande som också ska tillämpas vid privat exploatering av mark som kommunen erbjuder marknaden. Alltså ingen koppling per automatik till trä.

– Det är inte sant att alla hus ska byggas i trä framledes i Skellefteå. VI vill ha bästa klimatnyttan för hållbart byggande och det betyder inte att det bara ska vara trähus. Formuleringen du nämner är inget nytt jämfört med den gamla strategin, säger Felicia Lundmark (S) ordförande i bygg- och miljönämnden som besvarar frågor av övergripande karaktär.

”Missuppfattat”

Håkan Dahlgren, betongföretagare, hoppade nyligen av en arbetsgrupp i Skellefteå utifrån hållbarhetsaspekten: att helt utestänga andra byggmaterial än trä vid bostadsbyggande med markupplåtelse, vilket han mejlade övriga ledamöter om.

– Dahlgren har kanske missuppfattat situationen och blandat ihop programmet för hållbart byggande i trä kontra hållbart byggande, bedömer ordföranden.

Hans Andersson, förvaltningschef Samhällsbyggnad, assisterar med detaljsvar vid intervjun med nämndsordföranden. Han säger att kommunen genom Mark och exploatering kan ställa krav på ett visst byggmaterial vid markanvisning.

Betyder det att hus i stål och betong får uppföras?

– Trähus består av betong och stål i olika omfattning. De har en blandning av olika material, säger Hans Andersson.

”Politiskt hårklyveri”

På kommunens webbsida för hållbart byggande, ”Byggnaden – Det vi bygger har liten påverkan på miljö och klimat”, punkt 13 skrivs dock ”Använder trä för stomsystemet”.

– Jag upplever det som politiskt hårklyveri. Bara för att ordet trä plockats bort i ett sammanhang från förslaget program hållbart byggande i trä, är det fortfarande en träbyggnadsstrategi. Och på webben, under hållbart byggande, står det att trä ska användas för stomsystemet. Kommunen behöver sopa rent framför sin egen dörr och skapa tydlighet i fallet. Antingen är det en träbyggnadsstrategi eller en hållbarhetsstrategi. Det känns som kommunen målat in sig i ett hörn och inte kommer ut, säger Håkan Dahlgren, VD Byggbetong i en kommentar.

Kommunen behöver sopa rent framför sin egen dörr och skapa tydlighet i fallet.

Håkan Dahlgren, VD Byggbetong

Felicia Lundmark förklarar:

– Utan att vara insatt i detaljerna bedömer jag att formuleringen ”trä i stomsystemet” gäller för kommunalt uppförda byggnader som förskolor med mera. Sedan är det andra material som också behövs.

Du upplever inte att det här blir väldigt förvirrande om vad som gäller?

– Nej. Vi kan inte säga att allting får byggas i trä. Med formuleringen hållbart byggande vill vi se vad det finns för möjligheter på byggområdet.

Inget svar

I Konkurrensverkets rapport från 2018, Bättre konkurrens i bostadsbyggandet, framkommer att träbyggnadsstrategier på riks- respektive kommunal nivå, kan leda till snedvriden konkurrens gentemot företag inom stål och betong.

– Det föreslagna programmet syftar till att lära oss mer om träbyggnadssystem. Det utestänger inte alls andra material som stål och betong, fortsätter Lundmark.

Ordföranden berättar att politikerna har möjlighet att följa utvecklingen inom byggbranschen med lägre klimatavtryck och så vidare. Temadagar har genomförts där byggbranschens olika intressenter har informerat och även varit delaktiga i upplägget. 

Hon ser ingen risk i extra merkostnader bara för inriktningen på trä, ”materialkostnaderna har ju gått upp i alla branscher”, förklarar Lundmark. Kommunen jobbar utifrån Lagen om offentlig upphandling och då är det lägst pris som vinner utifrån kravspecifikationen.

Den som vinner behöver nödvändigtvis inte bygga i trä?

– Vi har en träprofil att följa, men det är ju inte 100 procent trä i konstruktionerna, förtydligar hon.

Bygg- och miljönämndens ordförande informeras om vad som hände i Helsingborg, där kommunala Helsingsborgshem inte hade råd att gå på detaljstyrd inriktning med trästomme vid ett bostadsbygge. Upphandlingen gjordes om och anbudsgivarna fick fritt välja material och byggmetod. Uppdraget gick till ett företag som använde klimatförbättrad betong, det blev billigare och gav lägre klimatavtryck jämfört med trästommen.

Inget svar ges på frågan om en sådan vändning skulle kunna inträffa i Skellefteå inför ett bygge.

Det föreslagna programmet utestänger inte alls andra material som stål och betong

– Frågan är inte avgjord förrän fullmäktige tagit slutgiltigt beslut, säger Felicia Lundmark (S) ordförande i bygg- och miljönämnden. Foto: Patrick Degerman.