Som Forum Betong tidigare rapporterat avslog Mark- och miljödomstolen företaget NCC:s ansökan om förlängd och utökad bergtäkt i Södra Sandby utanför Lund. NCC har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen och väntar nu på besked gällande prövningstillstånd.

Efter avslaget lät Sydsvenska handelskammaren, tillsammans med NCC, konsultfirman Tyréns göra en konsekvensanalys av kostnader och klimatpåverkan till följd av minskad ballastproduktion i sydvästra Skåne.

Då det saknas alternativa täkter i närområdet skulle en nedstängning medföra ett årligt importbehov på cirka 1,4 miljoner ton ballast efter år 2028. Rapporten visar att det är mellan tre och fyra gånger dyrare att importera ballast av likvärdig kvalitet jämfört med att använda befintlig täkt i Södra Sandby.

Kostnaden för att bygga motorväg i Skåne skulle öka med upp emot 10 miljoner kronor per kilometer medan en kilometer järnväg blir cirka 7,5 miljoner kronor dyrare. Samtidigt leder import till stora samhällsekonomiska kostnader i form av ökade växthusgasutsläpp. Längre transporter med fartyg och lastbil beräknas ge nära fem gånger större klimatpåverkan.

Materialbrist och kostnadsökningar

Nära hälften av Skånes invånare bor i de sydvästra delarna och det är även här som befolkningen prognostiseras att öka mest. En växande befolkning innebär ökade behov av bostadsbyggande och infrastruktursatsningar.

I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät uppger samtliga tolv kommuner som tillhör Stormalmö att det råder underskott på bostadsmarknaden i kommunen som helhet och på centralorten.

– Byggande är en grundkomponent för att ekonomin ska växa. Om Södra Sandby-domen inte ändras är det stor risk för materialbrist när byggbranschen kommer igång igen efter lågkonjunkturen. Det blir en hämsko för tillväxten eftersom en del projekt förmodligen måste skjutas upp eller flytta någon annanstans, säger Per Tryding, vice vd, Sydsvenska handelskammaren med tillägget:

– Högre byggkostnader är bekymmersamt, inte minst i en region som redan brottas med höga energipriser och förhållandevis hög arbetslöshet. Dessutom är import av byggmaterial sämre för klimatet.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Komplicerad och oförutsägbar tillståndsprocess

Katarina van Berlekom, ansvarig för tillståndsansökningar på NCC, har arbetat med tillståndsansökningar i 30 år. Enligt henne ökar domstolarnas krav på utredningar och konsekvensbedömningar kontinuerligt, samtidigt som utfallet blir alltmer oförutsägbart.

– Tillståndsprocessen kräver mycket tid och resurser. Dessutom tillkommer nya krav under processens gång. I Södra Sandby-fallet skedde detta inte mindre än fyra gånger. Vissa krav är väldigt detaljorienterade och desto senare en begäran om kompletteringar dyker upp, desto svårare är den att hantera. Vår förhoppning och vårt fokus är dock alltjämt att få ett förnyat täkttillstånd i Södra Sandby, säger Katarina van Berlekom.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen menar att dagens miljölagstiftning utgör ett betydande hinder för utvecklingen i hela den svenska industrin.

– Vi såg effekterna av det när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om fortsatt utvinning i Slite och vi riskerar nu att få samma tvärstopp som konsekvens av beslutet rörande Södra Sandby. Regeringen har aviserat lättnader i miljötillståndsprocesserna, vilket vi ser mycket positivt på. Däremot menar vi att hela Miljöbalken behöver revideras. Klimatfrågan behöver lyftas in i portalparagrafen – idag finns klimatet inte ens med utan hela balken syftar till att skydda lokal miljö, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Högre byggkostnader är bekymmersamt i en region som redan brottas med höga energipriser

Sydsvenska handelskammaren har tillsammans med NCC och konsultfirman Tyréns gjort en konsekvensanalys av kostnader och klimatpåverkan till följd av minskad ballastproduktion i sydvästra Skåne. – Byggande är en grundkomponent för att ekonomin ska växa. Om Södra Sandby-domen inte ändras är det stor risk för materialbrist när byggbranschen kommer igång igen efter lågkonjunkturen, säger Per Tryding, vice vd, Sydsvenska handelskammaren.