I yttrandet, daterat 28 februari 2022, hävdas att trä är det material som ger lägst koldioxidavtryck i en byggnads livscykel, men det har inte alltid visat sig konkurrenskraftigt när anbud ska utvärderas. Därför har det gemensamma bolaget med Skellefteå bostäder, Skebo och Skellefteå Industrihus, SIH, tagit fram en anbudutvärderingsmodell där det anbud med lägst koldioxidavtryck får en fiktiv bonus och premieras. Modellen har rönt stort intresset bland annat inom Allmännyttan.

Oro i leden

Den tidigare vd:n uppger vidare att det i samtal med andra byggherrar, leverantörer samt företrädare för byggbranschen, märkts en oro för att Program för hållbart byggande i trä kan riskera att påverka innovations och konkurrensklimatet negativt för alla som inte är specialiserade inom träbyggnation.

Samtalen har också visat att dessa parter känner oro för om nybyggnationer begränsas till trä, med risk för att forsknings och innovationsresurser till andra branscher på sikt får stå tillbaka på grund av uteslutning.

Vidare att fara finns med att peka ut trä som exploatering i kommunala markanvisningar och detaljplaner, för det skulle kunna leda till ökade produktionskostnader när konkurrensen minskar -vilket leder till högre kostnader för den som nyttjar ytorna – om projekten ens blir genomförbara.

Bäst är att välja byggsystem som passar bäst för ändamålet, skriver förra vd:n.

”Ingen vågar träda fram”

– På kommunhuset finns en otroligt stark lobbyverksamhet för träprogrammet och det är inte sunt att utesluta andra material, säger en källa med god insyn i verksamheten, som föredrar att vara anonym.

– Viktigast är att få rätt material på rätt plats. Jag upplever inte att det finns någon politiker som vågar träda fram och med kompetens ifrågasätta tågordningen som gäller. Det vill säga om det överhuvudtaget finns något alternativ som kan vara bättre än trä, fortsätter källan.

Privata aktörer ser en fara med att peka ut trä vid exploatering i kommunala markanvisningar. Det kan innebära ökade produktionskostnader när konkurrensen minskar, menar Åsa Andersson, tidigare vd för Skebo och Skellefteå Industrihus i remissyttrandet till Skellefteå kommun.

Kommunen valde att inte kommentera

Den tidigare vd:n för Skellefteå bostäder och Skellefteå Industrihus fortsätter:

– Vi gjorde ju ett inspel i remisshanteringen som genomfördes och sedan togs våra synpunkter med i beslutsunderlaget, säger Åsa Andersson som sedan september 2022 är klubbdirektör för Skellefteå AIK.

– Nej, vi fick som sagt inga kommentarer på vårt yttrande. Det kanske berodde på att man inte ville lyssna så mycket på oss, funderar hon högt.

Tror du att Skellefteå kommun måste öppna upp för fler byggmaterial som klimatvänlig betong och stål om man ska klara prognosen på ett bostadsbehov om cirka 5000 lägenheter fram till 2025?

– Jag har ingen åsikt om specifikt material, eftersom det är viktigt att vara öppen för alla lösningar. Viktigast är dock så lågt koldioxidavtryck som möjligt i sammanhanget. Om Skebo/Skellefteå Industrihus bara valt att premiera trä hade vi hämmat all innovation inom andra materialområden, understryker Åsa Andersson.

Skellefteå kommuns strateger

– I vissa projekt har byggen i trä blivit dyrare, det är ingenting att sticka under stol med. Men en politisk ambition har funnits som gjort att man tagit den kostnaden för att utveckla träbranschen.  I det stora hela är politikerna väldigt kostnadsmedvetna, säger Jan Tarras-Wahlberg, miljöstrateg, Skellefteå kommun.

Läsa hela intervjun med Skellefteå kommuns strateger på Forum Betong inom kort.

Prisades

I oktober 2022 prisades Skebo för bästa klimatinitiativ av Sveriges Allmännnytta. Skebo vann i kategorin ”klimatkrav på leverantörer” för att bolaget på ett nytänkande och lösningsorienterat sätt utgjort en förebild och tagit fram en modell för att klimatberäkna anbud i nyproduktion för koldioxidutsläpp, energiförbrukning och ekonomiskt värde.

Att tydligt föreskriva ett bestämt material i våra upphandlingar skulle kunna leda till fördyringar

– Att tydligt föreskriva ett bestämt material i våra upphandlingar skulle kunna leda till fördyringar i upphandlingen vilket leder till högre hyror i en tid då vi behöver bygga väldigt mycket, skriver Åsa Andersson, tidigare vd för Skellefteå bostäder och Skellefteå Industrihus i yttrandet för remisshanteringen av ärendet.